Укр
  • БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти

Вид інформації Найменування кредитного продукту  
INFINITE, INFINITE FREE WORLD ELITE, WORLD ELITE FREE PLATINUM, PLATINUM FREE
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Фізичні особи  резиденти - громадяни України (клієнти VIP)  
Сума/ліміт кредиту, грн до 1 000 000 до 300 000 до 100 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 24 міс. 24 міс. 24 міс.  
Процентна ставка, % річних 35 38 39  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних 45.20 49.59 51.09  
Процентна ставка за користування кредитом (овердрафтом) у пільговий період (% річних): 0.00001%  
Розмір щомісячного платежу за кредитом у разі його використання, що повинен бути щомісячно сплачений: 5% від суми залишку за кредитом станом на кінець поточного місяця (min 50,00 грн, але не більше, ніж залишок заборгованості)  
Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість за кредитом / несанкціоновану заборгованість:  7% на місяць від суми простроченої /несанкціонованої заборгованості  
Відповідальність за порушення зобов'язань за кредитом: 7% на місяць від суми простроченої /несанкціонованої заборгованості + 10,00 грн щоденно  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0 0 0  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 740 005,00 240 005,00 82 005,00  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 1 740 005,00 540 005,00 182 005,00  
Послуги кредитного посередника ні ні ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов'язане/не пов'язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука ні ні ні (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) ні ні ні  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 0 0 0 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) ні ні ні  

 

Паспорт споживчого кредиту Infinite

Істотні характеристики споживчого кредиту Infinite

Паспорт споживчого кредиту World Elite

Істотні характеристики споживчого кредиту World Elite

Паспорт споживчого кредиту Platinum

Істотні характеристики споживчого кредиту Platinum

Істотні характеристики картки Platinum_Affluent

Паспорт споживчого кредиту Platinum Affluent

Типовий договір. Додаткова угода до депозитного договору. Застава майнового права

Типовий договір. Застава. Майнові права. Депозит

Типовий договір. Застава. Основні засоби

Типовий договір. Порука

Заява про надання кредиту

Публічний договір

Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок дій Банку в разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Правила безпечного користування платіжними картками

 

Попередження:

1. Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою споживчого кредиту:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- Клієнт має право відмовитись від укладеного Договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. При цьому, Клієнт протягом 7 календарних днів з дати подання вищезазначеного повідомлення зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором згідно Додатку №4 до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АКБ «КОНКОРД»;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку звернувшись до call-центру Банку за номерами телефонів: +38 (050) 734 50 05, +38 (068) 734 50 05, +38 (056) 734 50 05, або залишивши відповідну заявку на сайті Банку.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Кредитний калькулятор
500
300000