• БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking

Вид інформації Найменування кредитного продукту  
INFINITE, INFINITE FREE WORLD ELITE, WORLD ELITE FREE PLATINUM, PLATINUM FREE Споживчий кредит під заставу майна Кредитування на задоволення споживчих потреб
1. Інформація про банк
Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
Номер та дата видачі банківської ліцензії Ліцензія НБУ №230 від 07.11.2011
Адреса 49069, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2
Номер контактного(них) телефону(ів) 38 (050) / (068) / (056) 734-50-05
Адреса електронної пошти info@concord.ua
Адреса офіційного вебсайта https://concord.ua/
2. Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу  
Сума/ліміт кредиту, грн до 1 000 000 до 300 000 до 100 000 до 10 000 000 до 10 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 24 міс 24 міс 24 міс 60 міс 24 міс  
Процентна ставка, % річних 35 38 39 28 35  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних 37 39,95 40,95 32,14 40,12  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0 0 0 0 0  
3. Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 740 005,00 239 692,67 81 898,15 7 323 390,58 3 510 508,03  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 1 740 005,00 539 692,67 181 898,15 17 323 390,58 13 510 508,03  
Послуги кредитного посередника ні ні ні ні ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов'язане/не пов'язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика ні ні ні так ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні ні ні так ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні ні ні так ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні ні ні так ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні ні ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
4. Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука ні ні ні так ні (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) ні ні ні 1) Нерухоме майно.
2) Рухоме майно (транспортний засіб (ТЗ) не комерційного призначення):
- До 7 років – автомобілі іноземного виробництва
- До 3 років – автомобілі виробництва СНД, Китай, Індія, Іран
ні  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 0 0 0 10 000 000 0 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) ні ні ні 100% ні  
Попередження: відповідно до Закону України “Про іпотеку" іпотекодавець зобов'язаний вживати за власні кошти всіх необхідних заходів для належного збереження переданого в іпотеку нерухомого майна, якщо інше не встановлено законом чи іпотечним договором, та негайно на вимогу банку забезпечити йому фізичний доступ до предмета іпотеки (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
5. Порядок повернення споживчого кредиту
Періодичність погашення:
суми кредиту в кінці строку в кінці строку в кінці строку щомісячно щомісячно  
процентів за користування кредитом щомісячно щомісячно щомісячно щомісячно щомісячно  
комісій щомісячно щомісячно щомісячно в момент надання кредиту в момент надання кредиту  
Схема погашення в кінці строку в кінці строку в кінці строку рівними частинами рівними частинами  
Спосіб погашення:
через термінал самообслуговування так так так не передбачено не передбачено  
через операційну касу так так так так так  
через систему дистанційного обслуговування так так так так так  
інший спосіб погашення P2P переказ P2P переказ P2P переказ не передбачено не передбачено  
Попередження: клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України, уключаючи:
- повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у договорі про споживчий кредит (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку та кредитної лінії графік платежів може не надаватися);
- дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов'язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.
Попередження: договір про споживчий кредит може передбачати випадки, за яких відбувається зростання періодичних платежів за кредитом. Можлива зміна черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за цим договором у повному обсязі (якщо застосовується).
6. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов'язків за договором
Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:
платежів за кредитом 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 56% річних на просрочений платіж 64% річних на просрочений платіж  
процентів за користування кредитом 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 168% річних на просрочений платіж + 10 грн. за кожен день прострочення 56% річних на просрочений платіж 64% річних на просрочений платіж  
інших платежів не передбачено не передбачено не передбачено не передбачено не передбачено  
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору не передбачено не передбачено не передбачено не передбачено не передбачено  
Інші заходи:
право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання
звернення стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме майно згідно із законодавством України
у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку нерухомого майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту
внесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому
Попередження: відповідно до вимог Цивільного кодексу України клієнт погашає заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення банку про збільшення розміру змінюваної процентної ставки та незгоди зі збільшенням цієї ставки (за винятком, якщо сторони в договорі відповідно до вимог цього Кодексу відступили від даних положень і врегулювали свої відносини на власний розсуд)
Попередження: банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в іпотечному договорі або в окремому договорі, укладеному з банком (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
Попередження: іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України “Про іпотеку" (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
7. Права клієнта згідно з законодавством України
Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних для цілей, які є несумісними з цілями, що передують укладенню договору або які покладено на його виконання, якщо інше не передбачено Законом України “Про захист персональних даних", а також відкликання цієї згоди в будь-який момент
Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта
До укладення договору:
- отримання від банку пояснень з метою оцінки договору з огляду на потреби та фінансовий стан клієнта;
- безкоштовне отримання на вимогу клієнта копії проєкту договору в паперовому або електронному вигляді (за його вибором), крім випадків, коли банк не бажає продовжувати процес укладення договору із клієнтом;
- звернення до банку щодо ознайомлення з інформацією, на основі якої здійснюється оцінка кредитоспроможності клієнта, уключаючи інформацію, що міститься в бюро кредитних історій/Кредитному реєстрі Національного банку.
Після укладення договору:
відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування" або договором)
так так так так так  
повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів та коригування банком зобов'язань за договором у бік їх зменшення з отриманням нового графіка платежів з урахуванням вимог Закону України “Про споживче кредитування"
володіння та користування переданим в іпотеку нерухомим майном відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено Законом України “Про іпотеку" (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
можливість передавання нерухомого майна в наступну іпотеку лише після отримання згоди банку (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
відчуження переданого в іпотеку нерухомого майна та можливість його передавання в спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування іншій особі лише після отримання згоди банку (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
зведення, знищення або проведення капітального ремонту будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, якщо забезпеченням кредиту є земельна ділянка, чи здійснення істотного поліпшення цієї земельної ділянки лише після отримання згоди банку (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
заповідати передане в іпотеку нерухоме майно (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)
звернення до банку щодо безоплатного отримання такої інформації, але не частіше одного разу на місяць:
- поточного розміру заборгованості;
- розміру суми кредиту, повернутої банку;
- виписки з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, уключаючи інформацію про платежі за цим договором, які сплачені/належить сплатити, дати сплати або періоди в часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення такої інформації у виписці);
- іншої інформації, безоплатне надання якої передбачено законодавством України та договором про споживчий кредит.
8. Перелік документів, необхідних банку для оцінки кредитоспроможності клієнта
1) Клієнт/поручитель не є суб'єктом підприємницької діяльності:
- Довідка з місця роботи з зазначенням посади, дати прийняття на роботу та фактичний дохід щонайменше за останні 6 місяців (з розбивкою по місяцях ) в установленому порядку;
- Для осіб, що обслуговуються по зарплатному проекту в АТ «АКБ «КОНКОРД» виписка з карткового рахунку за останні 12 місяців;
- Виписка (довідка) з рахунку відкритому в АТ «АКБ «КОНКОРД» про рух коштів, завірена згідно чинного законодавства, що підтверджує отримання коштів щонайменше за останні 12 місяців;
- Виписка (довідка) з рахунку відкритому в іншому банку про рух коштів, завірена згідно чинного законодавства, що підтверджує отримання коштів за останні 6 місяців;
- Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів за останні 12 місяців;
- Відомості з єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- Документи, що підтверджують отримання Позичальником пенсії, аліментів, інших надходжень за останні 12 місяців;
- Документ, що підтверджує отримання Позичальником процентів за Договором банківського вкладу в якому не передбачено дострокового розірвання на строк 12 місяців;
- Документ, що підтверджує отримання Позичальником орендних платежів;
- Документи, що підтверджують отримання дивідендів від володіння часткою в статутному фонді підприємства, організації за останні 12 місяців;
- Документи, що підтверджують отримання доходів від цінних паперів за останні 12 місяців.
2) Клієнт/поручитель є суб'єктом підприємницької діяльності:
- Копія звіту СПД – платника єдиного податку за останні 4 квартали або декларація про доходи за фіксованим податком або по загальному оподаткуванню з останній звітний період або декларація про доходи від ведення підприємницької діяльності за останній звітний період.
За кредитом у вигляді овердрафту/кредитної лінії у сумі до 30 000 грн. за пакетом PLATINUM, або 50 000 грн. за пакетом INFINITE та WORLD ELITE, надання документів для оцінки кредитоспроможності не є обов'язковими
Попередження: відповідно до законодавства України в разі ненадання клієнтом документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами банку, банк має право відмовити такому клієнту в укладенні договору про споживчий кредит
Попередження: відповідно до законодавства України в разі встановлення факту надання клієнтом під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або надання інформації з метою введення банку в оману банк зобов'язаний відмовити такому клієнту в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин
9. Прийняття рішення про розгляд заяви на отримання споживчого кредиту
Строк прийняття банком рішення за заявою, днів до 5 до 5 до 5 до 10 до 10 за умови надання повного пакету документів
Строк дії рішення банку за заявою (після отримання всіх необхідних документів), днів 30 30 30 30 30  
Попередження: відповідно до законодавства України в разі відмови банку від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, уключаючи дані з бюро кредитних історій, клієнту безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням - у письмовій формі
Попередження: відсутність згоди клієнта - фізичної особи про передавання інформації, визначеної Законом України “Про банки і банківську діяльність", до Кредитного реєстру Національного банку має наслідком відмову банку в укладенні договору та здійсненні кредитної операції
10. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду
До банку:
перелік контактних даних банку зазначено в колонках 2, 4-7 таблиці додатка 1 до Положення.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів
до Національного банку:
перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його надходження.
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів
до суду:
клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

Виберіть оптимальний для вас кредит

Кредитний калькулятор
500
300000